Úvodní stránka » Nabídka MŠ

Co Vám nabízí naše mateřská škola

 • kvalitní výchovu Vašich dětí v podnětném prostředí, vhodně promyšlený režim dne, který zajišťuje dětem prostor pro hru, zábavu, ale i čas k získávání nových poznatků a dovedností
 • logopedickou péči dětem s nesprávnou nebo vadnou výslovností  zabezpečují BC.Blanka Meinlschmidtová a Bc. Eva Bulínová

 • rodinné prostředí s nižším počtem dětí

 • odpočinek a spánek dětí přizpůsobený potřebě jednotlivých dětí

 • výtvarné činnosti – vede Šárka Hynešová

 •  

 • oslavy formou přitažlivých her, zábavných soutěží a akcí v průběhu roku připravené pro děti i rodiče v jednotlivých ročních obdobích (zamykání zahrady, Vánoce, karneval, vynášení Zimy, velikonoční zvířátko, školní skřítci a další)

 • návštěvy zajímavých a poučných akcí: divadelní představení, koncerty, výstavy, výlety, exkurze

 • seznamování s angličtinou-pod vedením Kataríny Nikolové

 • možnost návštěv bazénu v ZŠ

 • dobrou spolupráci se ZŠ a ZUŠ v Kaznějově

 • pravidelné návštěvy v DDM Radovánek: vlastní výroba drobných keramických předmětů

  

Předškolní vzdělávání je cílevědomá činnost, která se uskutečňuje při všech činnostech a situacích v průběhu celého dne v mateřské škole.

 

Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny.

 

Školní vzdělávací program naší mateřské školy je zpracovávám dle požadavků „Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání“ a nese název: „Od maminky do světa ".

Cíle školního vzdělávacího programu vychází z potřeb a požadavků dětí a jejich rodičů a z podmínek naší mateřské školy.

 

Cílem školního vzdělávacího programu je:

1. Vytvářet základy k tomu, aby se z dítěte stal člověk, který se bude chovat ke svému zdraví i zdraví druhých jako k nenahraditelné hodnotě.

Rozpracování hlavního cíle (specifického cíle):

- Rozvíjení a pěstování tělesné zdatnosti a pohybových dovedností

- Rozvíjení sebeobsluhy, základních hygienických a zdravotně preventivních návyků

- Osvojování si poznatků a dovedností důležitých k podpoře bezpečí

- Vedení k poznatkům o plnohodnotné stravě

Prostředky k plnění specifických cílů:

- Pravidelné zařazování cvičení (zdravotní, dechové, relaxační, prvky jógy, cvičení s náčiním , nářadím)

- Pohybové a sportovní hry

- Delší vycházky do okolí MŠ

- Návštěvy bazénu

- Vedení k samostatnosti při sebeobsluze

- Příběhy a pohádky s danou problematikou

- Námětové a didaktické hry

2. Vytvářet atmosféru, ve které budou děti prožívat zdravé vzájemné vztahy, v nichž se naučí je navazovat a dále rozvíjet.

Rozpracování hlavního cíle (specifické cíle):

- Vedení k sebeuvědomování nejenom vlastního těla, ale také pocitů a emocí

- Vedení k harmonii těla a duše

- Prohlubování ekologického cítění dětí

- Osvojování si morálních hodnot

Prostředky k plnění specifických cílů:

- Spoluvytváření pravidel ve třídě

- Sociální a interaktivní hry a činnosti (psychomotorické, prvky tvořivé dramatiky, komunikativní kruh,    řešení problémových situací)

- Výtvarné, hudební a dramatické činnosti

- Společné činnosti ve dvojicích, v menších skupinkách

- Ekologické hry (ekohry)

3. Vést děti k pochopení, že prostředí je všude kolem nás-lidé, společnost, příroda a že jej spoluvytváříme.

Rozpracování hlavního cíle (specifické cíle):

- Pozorování přírody a objevování její krásy

- Rozvíjení a podporování touhy po poznání

- Rozvíjení schopnosti spolupodílet se na tvorbě prostředí

- Seznamování se světem kultury a tradic

Prostředky k plnění specifických cílů:

- Výcházky do přírody, výlety

- Péče o prostředí (třídy, zahrada, širší okolí)

- Příprava a prožívání svátků a svátečních dnů

- Návštěvy kulturních akcí

- Ekologicky motivované aktivity

- Problémové učení a experimentování

4. Rozšiřovat dětský svět o reálné zážitky s různorodým materiálem, nástroji, činnostmi a profesemi.

Rozpracování hlavního cíle (specifické cíle):

- Cvičení jemné motoriky a praktických dovedností

- Vedení k užívání praktických i logických postupů při řešení problémů

- Rozvíjení fantazie, představivosti a estetického vkusu

- Osvojování si poznatků o znakových systémech a jejich funkci (čísla, písmena, piktogramy)

Prostředky k plnění specifických cílů:

- Smyslové hry

- Práce a experimentování s přírodním, umělým a zbytkovým materiálem

- Navazování problémových situací (řešení pokusem a omylem)

- Práce s encyklopediemi, atlasy

- Exkurze, návštěvy zajímavých prostředí

- Návštěvy osobností v MŠ

- Výtvarné, hudební, pohybové a dramatické aktivity

 

Stanovené záměry realizujeme pomocí tématických celků, které uskutečňujeme v průběhu celého roku v mateřské škole pomocí her, příběhů, pohádek, komunitního kruhu, společných akcí pro děti a rodiče, dalších pestrých aktivit.

 

TÉMATICKÉ CELKY:

 1. Z vesela do školky

 2. Všechnno má svůj čas

 3. V zdravém tělě, zdravý duch

 4. Je nám krásně na světě

 5. Nikdy nejsem sám

Aktuální informace

22.5.2019

Červen 2019

Aktuální informace na měsíc červen 2019

11.5.2019

Květen 2019

Aktuální informace na měsíc květen 2019

22.4.2019

Zápis do MŠ

22.4.2019

Duben 2019

Aktuální informace na měsíc duben 2019

31.1.2019

Březen 2019

Aktuální informace na měsíc březen 2019

archiv

Kontakt

MŠ Kaznějov sídliště, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Poštovní 412, 33151 Kaznějov
MŠ Kaznějov u továrny
Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov
373 332 157
373 330 008
724 180 335

Oblíbené odkazy