ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol


1. Kdo bude mít nárok na ošetřovné při uzavření škol podle aktuální právní úpravy?

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče:

  • o dítě, které je v době uzavření školy/dětského zařízení mladší 10 let.
    • Příklad: Pokud se škola uzavřela dne 14. 10. 2020, lze ošetřovné přiznat, jestliže šlo o dítě narozené 15. 10. 2010 a později.
      Pokud se pečující osoba v péči střídá, posuzují se u střídající osoby podmínky nároku na dávku k prvnímu dni převzetí.
  • o nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku,
  • o osoby starší 10 let využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení, které jsou určeny pro péči o osoby závislé na péči jiné osoby alespoň ve stupni I.

Tyto podmínky platí i pro samoživitele/samoživitelky a rodiče dětí, kterým byla uzavřena školka z důvodu mimořádných opatření při epidemii.

Nárok na ošetřovné je mimoto podle aktuální úpravy dán i z důvodu ošetřování/péče:

  • o děti mladší 10 let nebo již zmíněné osoby starší, které využívají služeb stacionářů apod., v případě, že do školy, školky, stacionáře či obdobného zařízení nemohou docházet, protože jim byla nařízena karanténa

 

2. Mají nárok na ošetřovné osoby pracující na DPP/DPČ?

Nárok na ošetřovné budou mít za výše uvedených podmínek v době mimořádných opatření i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno sociální pojištění (je třeba účast na nemocenském pojištění v měsíci sociální události anebo po tři měsíce předcházející měsíci vzniku sociální události).

3. Má nárok na ošetřovné OSVČ?

Ani v rámci jarních mimořádných opatření nevznikal OSVČ nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění (tedy od ČSSZ), šlo o příspěvek v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu. OSVČ budou moci žádat o ošetřovné přes Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v rámci programu Ošetřovné pro OSVČ II. Začátkem listopadu 2020 MPO zveřejní výzvu, na základě které bude možné požádat o dotaci zpětně. Více informací k ošetřovnému pro OSVČ naleznete na stránkách MPO.

4. Kdy si mohu požádat o ošetřovné?

O ošetřovné budete žádat za uplynulý kalendářní měsíc, tedy na začátku měsíce listopadu za měsíc říjen.

5. Jaký formulář musím vyplnit?

Připravili jsme pro vás nový formulář žádosti o dávku ošetřovného, který kombinuje prvky původní žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení a výkazu péče. Rodičům tak stačí vyplnit a předat zaměstnavateli jediný formulář.

Tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část

Návod jak vyplnit Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení nebo škola či jeho část (PDF 595,76 kB)

 

 

Video návod pro rodiče Jak požádat o ošetřovné:

6. Budete akceptovat podání žádosti o ošetřovné na původním formuláři z jarních měsíců?

Ne, aktuální nárok na ošetřovné je nutné uplatnit pomocí nového formuláře. Nový formulář zohledňuje novou mimořádnou právní úpravu a současně tedy nese veškeré potřebné informace, pro zpracování samotné dávky. Díky unikátnímu číselnému kódu, který se vygeneruje každému žadateli, bude možné snadno identifikovat jednotlivé dávkové případy a následně párovat doklady pro zpracování dávky.

7. Musí mi škola vystavit potvrzení o uzavření nebo stačí doložit čestné prohlášení?

Díky novému formuláři nepotřebujete od školy potvrzení o uzavření. Na formuláři sami vyplníte prohlášení o uzavření zařízení, které dítě navštěvuje.

8. Zaměstnavatel bude pracovat s novým nebo starým tiskopisem pro záznamy zaměstnavatele?

Zaměstnavatel bude pracovat s novým tiskopisem pro záznamy zaměstnavatele (případně může doplnit část s těmito záznamy přímo na tiskopisu Žádosti o ošetřovné, kterou obdrží od zaměstnance). Důvodem je nutnost uvést informace o stanovené týdenní pracovní/služební době zaměstnance, ty jsou nutné pro posouzení a případné přiznání dávky v minimální výši, v souladu s pravidly schválené právní úpravy. To je jedna ze základních odlišností od úpravy, která platila na jaře letošního roku, proto je třeba používat nové tiskopisy.

Tiskopis Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení

Návod jak vyplnit Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení (PDF 186,27 kB)

Pokyny pro vyplnění Záznamů zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení (PDF 129,9 kB)

 

9. Jak dlouho mohu ošetřovné čerpat?

Podle schválené právní úpravy budete mít nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření škol. Nárok na něj však zaniká skončením zaměstnání. Ošetřovné nenáleží za svátek 28. 10. 2020 v případě, že je zaměstnavatelem za tento den vyplacena náhrada mzdy.

10. V jaké výši mi bude ošetřovné vyplaceno?

Podle schválené právní úpravy bude výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činit 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Orientační výši dávky si budete moci spočítat pomocí kalkulačky pro výpočet ošetřovného, kterou najdete na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Minimální denní výše dávky ošetřovného bude činit 400 Kč v případě plného úvazku tam, kde denní výše dávky po provedení výpočtu denní výše dávky podle stávajících pravidel bude nižší než 400 Kč.

11. Kdy mi bude ošetřovné vyplaceno?

Dávku ošetřovného vyplácí okresní správy sociálního zabezpečení, a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž mu byly doručeny řádně vyplněné podklady zaměstnavatelem na okresní správu sociálního zabezpečení. Dávky budou OSSZ vyplácet pouze na základě žádostí, které budou uplatněny na nových tiskopisech a které bude možné podávat prostřednictvím zaměstnavatele až po skončení měsíce října.

12. Bude opět možné se střídat v péči o dítě, jako tomu bylo na jaře?

Ano. Obdobně jako v jarních měsících bude možné se neomezeně střídat v péči o dítě pouze s jednou osobou a stejně jako na jaře bude platit podmínka, že se nebudete moci střídat v průběhu stejného dne.

Pokud se pečující osoba v péči střídá, posuzují se u střídající osoby podmínky nároku na dávku k prvnímu dni převzetí

13. Bude nárok na ošetřovnéošetřovné i v době vyhlášených jarních prázdnin?

Ze zákona není možné čerpat ošetřovné během prázdnin a tzv. ředitelského volna.

Rodič standardně vyplní výkaz péče za daný kalendářní měsíc, ošetřovné ukončovat nebude, ve výkazu péče označí dny, kdy pečoval vyjma prázdnin.. Zaměstnavatel pak vyznačí pracovní dny a dny pracovního klidu – rodič si dobu prázdnin vyřeší se zaměstnavatelem volno stejně, jako kterékoli jiné prázdniny, když potřebuje být s dítětem doma. Nejčastěji se bude jednat zřejmě o dovolenou a za tyto dny bude tedy klasicky náležet výplata od zaměstnavatele.

14. Má nárok na ošetřovné rodič, který současně pobírá rodičovský příspěvek na mladšího sourozence?

Nárok na ošetřovné má rodič, který pracuje a současně čerpá rodičovský příspěvek. Rodič, který pouze čerpá rodičovský příspěvek, nárok na ošetřovné nemá. Taktéž nelze uplatnit nárok na ošetřovné na dítě, na které jiná fyzická osoba pobírá peněžitou pomoc v mateřství či rodičovský příspěvek (například nemůže ošetřovné čerpat pracující otec na dítě, na které matka čerpá rodičovský příspěvek).

15. Ošetřovné rodiči náleží za kalendářní dny nebo pracovní dny?

Ošetřovné obecně náleží za kalendářní dny. Je však třeba mít na paměti, že jeho účelem je nahradit pojištěnci příjem ze zaměstnání, který mu uchází, protože musí doma pečovat o dítě. Proto jsou stanovena i pravidla, která zabraňují čerpání dávky jen a pouze za dny pracovního klidu, když by jinak zaměstnanec ve všech ostatních pracovních dnech docházel do zaměstnání pracovat.

16. Kdo další kromě rodiče může uplatnit nárok na ošetřovné?

Nárok na ošetřovné může uplatnit i druhá osoba (rodič, či jiný pečující, který žije ve společné domácnosti s dítětem), která ale musí být účastna nemocenského pojištění.

17. Jak má postupovat po otevření školy rodič (prvňáčka, druháka), který poslal své dítě do školy, ale dítěti byla za týden opět nařízena hygienou karanténa z důvodu kontaktu s covid pozitivním spolužákem?

Ode dne nařízení karantény takovému dítěti vzniká potřeba péče o ně s nárokem na ošetřovné. Je třeba si vyžádat od lékaře vydání rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování na předepsaném tiskopisu, který se používá i v případě, když dítě onemocní a musí být doma ošetřováno.

Doba péče o dítě z důvodu karantény se nevykazuje na měsíčním výkazu o potřebě péče při uzavření škol, dny péče se standardně uvedou na tiskopisu od lékaře. Při potvrzování potřeby péče o dítě z důvodu karantény je nutné lékaře upozornit, aby na tiskopisu vyznačil důvod karanténa a tím se odlišila potřeba péče o zdravé dítě od potřeby ošetřování nemocného dítěte.

Při karanténě v souvislosti s nemocí covid-19 náleží ošetřovné po celou dobu trvání karantény, zaměstnavatel proto při předání podkladů na OSSZ vyplní formulář „Záznamy zaměstnavatele“ (namísto příslušné rubriky na tiskopisu „Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování“), kde je přehledným způsobem možné uvést všechny potřebné informace o plánovaných/odpracovaných směnách v příslušném měsíci atd. Do kolonky pro číslo žádosti o ošetřovné uvede číslo tiskopisu vystaveného lékařem, který obdržel od pojištěnce.

Pro úplnost doplňujeme, že při nemoci dítěte stále náleží ošetřovné nejvýše po dobu prvních 9 (u osamělých rodičů 16) kalendářních dnů potřeby ošetřování a na postupech zaměstnavatele se nic nemění, své záznamy vyplňuje na tiskopisu od lékaře.

18. Jak má postupovat po otevření školy rodič (prvňáčka, druháka), který poslal své dítě do školy, ale dítě onemocnělo covidem-19? Potřebuje klasické ošetřovné od lékaře, nebo vyplňuje opět čestné prohlášení?

Tiskopis, na kterém zaměstnanec vyplňuje prohlášení, se týká jen žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření školy či jiného zařízení pro děti.

Jestliže toto zařízení není uzavřeno a žák do něho nemůže chodit, protože onemocněl, potvrdí potřebu ošetřování dítěte z důvodu nemoci lékař. Nárok na ošetřovné z důvodu nemoci dítěte (i v případě onemocnění covidem-19) je jen po dobu prvních 9 a u osamělých rodičů až 16 kalendářních dnů potřeby ošetřování.

19. Po otevření školy nechtějí rodiče posílat své 6leté děti do školy pouze z obavy o jejich zdraví. Budou mít nárok na ošetřovné, když budou z tohoto důvodu o dítě pečovat?

Nárok na ošetřovné v takovém případě není, a to ani v případě, kdyby s výukou doma po určitou dobu souhlasil ředitel školy.

20. Jak má postupovat rodič, který žádal o ošetřovné na prvňáčka, ale pečuje doma ještě o 9leté dítě, pro něž je škola zavřená?

V takovém případě může rodič zůstat doma a pečovat o starší, devítileté dítě, i když mladší dítě již opět navštěvuje školu. Přitom pak bude nutné vyplnit novou žádost o ošetřovné, která bude uplatněna na starší dítě. Za měsíc listopad tedy rodič předá zaměstnavateli dvě žádosti. První za dny péče o mladší dítě do doby, než opět začalo chodit do školy, a druhou (s vygenerovaným novým číslem) pak za dny péče o starší dítě ve zbytku měsíce. Protože potřeba péče u prvňáčka již skončila (může opět chodit do školy), je možné první z žádostí o ošetřovné zaslat zaměstnavateli i před skončením měsíce listopadu.

21. Jak bude postupovat zaměstnavatel v období od 21. 12. 2020?

Zaměstnavatel standardně zašle žádost zaměstnance o dávku v elektronické podobě na místně příslušnou OSSZ. V žádosti vyplní část Záznamy zaměstnavatele za příslušné období (nebo přiloží samostatný tiskopis „Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“). Spolu se žádostí zašle zaměstnavatel rovněž Přílohu k žádosti o dávku, kde je třeba při určení rozhodného období zohlednit, že k uzavření školy došlo od 21. 12. 2020. Nejčastěji tedy bude rozhodné období od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020. To platí i v případě, že zaměstnanec začne pečovat o dítě až od 4. 1. 2021. Pečoval-li zaměstnanec ve dnech 21. a 22. 12. 2020 a bude pečovat znovu od 4. 1. 2021, zasílá zaměstnavatel pouze jednu Přílohu k žádosti o dávku. Jde o jeden případ od 21. 12. 2020.

22. Jak vyplnit žádost o ošetřovné za měsíc prosinec?

Při vyplňování žádosti o ošetřovné žadatel o dávku do prohlášení o uzavření školy uvede údaj o uzavření zařízení od 21. 12. 2020 do 10. 1. 2021 (pozn.: Vládní Usnesení č. 1377 uzavření škol prodloužilo původně takto) a po vyplnění tiskopis předá zaměstnavateli. Zaměstnavatel v části Záznamy zaměstnavatele uvede rozpis směn za období od 21. 12. do 31. 12. 2020.

23. V jaké výši náleží ošetřovné při péči o dítě v době od 21. 12. 2020?

Ošetřovné náleží ve výši 70 % denního vyměřovacího základu. Nemění se, ani pokud by došlo opět k otevření škol a jejich následnému dalšímu uzavření.

24. Kdy předat zaměstnavateli žádost o ošetřovné za měsíc leden a případné další měsíce?

Žádost o ošetřovné předává zaměstnanec zaměstnavateli po skončení uzavření škol nebo po skončení měsíce, ve kterém uzavření školy trvalo až do jeho konce.

25. Musím znovu žádat o ošetřovné, když vláda znovu rozhodla o vyhlášení nouzového stavu od 15. 2. 2021? Nepřijdu o ni?

Pro rodiče, kteří pečují o dítě z důvodu uzavření školy od prosince 2020, se ohledně poskytování ošetřovného nic nemění. Provoz škol zůstává ve stejném režimu jako doposud, pokračuje uzavření škol, ke kterému došlo v týdnu před vánočními svátky. Pokračují tedy v péči a používají v žádosti o dávku stále stejné číslo, které jim bylo vygenerováno pro jejich první žádost.