Úvodní stránka » Nabídka MŠ

Co Vám nabízí naše mateřská škola

 • kvalitní výchovu Vašich dětí v podnětném prostředí, vhodně promyšlený režim dne, který zajišťuje dětem prostor pro hru, zábavu, ale i čas k získávání nových poznatků a dovedností

 • rodinné prostředí s nižším počtem dětí

 • odpočinek a spánek dětí přizpůsobený potřebě jednotlivých dětí

 • výtvarné činnosti – vede Šárka Hynešová

 • předškolní činnosti - vede Aneta Hudousková

 • oslavy formou přitažlivých her, zábavných soutěží a akcí v průběhu roku připravené pro děti i rodiče v jednotlivých ročních obdobích (zamykání zahrady, Vánoce, karneval, vynášení Zimy, velikonoční zvířátko, školní skřítci a další)

 • návštěvy zajímavých a poučných akcí: divadelní představení, koncerty, výstavy, výlety, exkurze

 • seznamování s angličtinou

 • možnost návštěv bazénu v ZŠ

 • dobrou spolupráci se ZŠ, ZUŠ v Kaznějově a s DDM Radovánek

    

  Předškolní vzdělávání je cílevědomá činnost, která se uskutečňuje při všech činnostech a situacích v průběhu celého dne v mateřské škole.

   

  Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny.

   

  Školní vzdělávací program naší mateřské školy je zpracovávám dle požadavků „Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání“ a nese název: „Od maminky do světa ".

  Cíle školního vzdělávacího programu vychází z potřeb a požadavků dětí a jejich rodičů a z podmínek naší mateřské školy.

   

  Cílem školního vzdělávacího programu je:

  1. Vytvářet základy k tomu, aby se z dítěte stal člověk, který se bude chovat ke svému zdraví i zdraví druhých jako k nenahraditelné hodnotě.

  Rozpracování hlavního cíle (specifického cíle):

  - Rozvíjení a pěstování tělesné zdatnosti a pohybových dovedností

  - Rozvíjení sebeobsluhy, základních hygienických a zdravotně preventivních návyků

  - Osvojování si poznatků a dovedností důležitých k podpoře bezpečí

  - Vedení k poznatkům o plnohodnotné stravě

  Prostředky k plnění specifických cílů:

  - Pravidelné zařazování cvičení (zdravotní, dechové, relaxační, prvky jógy, cvičení s náčiním , nářadím)

  - Pohybové a sportovní hry

  - Delší vycházky do okolí MŠ

  - Návštěvy bazénu

  - Vedení k samostatnosti při sebeobsluze

  - Příběhy a pohádky s danou problematikou

  - Námětové a didaktické hry

  2. Vytvářet atmosféru, ve které budou děti prožívat zdravé vzájemné vztahy, v nichž se naučí je navazovat a dále rozvíjet.

  Rozpracování hlavního cíle (specifické cíle):

  - Vedení k sebeuvědomování nejenom vlastního těla, ale také pocitů a emocí

  - Vedení k harmonii těla a duše

  - Prohlubování ekologického cítění dětí

  - Osvojování si morálních hodnot

  Prostředky k plnění specifických cílů:

  - Spoluvytváření pravidel ve třídě

  - Sociální a interaktivní hry a činnosti (psychomotorické, prvky tvořivé dramatiky, komunikativní kruh,    řešení problémových situací)

  - Výtvarné, hudební a dramatické činnosti

  - Společné činnosti ve dvojicích, v menších skupinkách

  - Ekologické hry (ekohry)

  3. Vést děti k pochopení, že prostředí je všude kolem nás-lidé, společnost, příroda a že jej spoluvytváříme.

  Rozpracování hlavního cíle (specifické cíle):

  - Pozorování přírody a objevování její krásy

  - Rozvíjení a podporování touhy po poznání

  - Rozvíjení schopnosti spolupodílet se na tvorbě prostředí

  - Seznamování se světem kultury a tradic

  Prostředky k plnění specifických cílů:

  - Výcházky do přírody, výlety

  - Péče o prostředí (třídy, zahrada, širší okolí)

  - Příprava a prožívání svátků a svátečních dnů

  - Návštěvy kulturních akcí

  - Ekologicky motivované aktivity

  - Problémové učení a experimentování

  4. Rozšiřovat dětský svět o reálné zážitky s různorodým materiálem, nástroji, činnostmi a profesemi.

  Rozpracování hlavního cíle (specifické cíle):

  - Cvičení jemné motoriky a praktických dovedností

  - Vedení k užívání praktických i logických postupů při řešení problémů

  - Rozvíjení fantazie, představivosti a estetického vkusu

  - Osvojování si poznatků o znakových systémech a jejich funkci (čísla, písmena, piktogramy)

  Prostředky k plnění specifických cílů:

  - Smyslové hry

  - Práce a experimentování s přírodním, umělým a zbytkovým materiálem

  - Navazování problémových situací (řešení pokusem a omylem)

  - Práce s encyklopediemi, atlasy

  - Exkurze, návštěvy zajímavých prostředí

  - Návštěvy osobností v MŠ

  - Výtvarné, hudební, pohybové a dramatické aktivity

   

  Stanovené záměry realizujeme pomocí tématických celků, které uskutečňujeme v průběhu celého roku v mateřské škole pomocí her, příběhů, pohádek, komunitního kruhu, společných akcí pro děti a rodiče, dalších pestrých aktivit.

   

  TÉMATICKÉ CELKY:

  1. Z vesela do školky

  2. Všechnno má svůj čas

  3. V zdravém tělě, zdravý duch

  4. Je nám krásně na světě

  5. Nikdy nejsem sám

  Kontakt

  MŠ Kaznějov sídliště, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
  Poštovní 412, 33151 Kaznějov
  MŠ Kaznějov u továrny
  Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov
  373 332 157
  373 330 008
  724 180 335

  Oblíbené odkazy